Obchodné podmienky

Obchodné podmienky v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

  1. Všeobecné informácie

Mgr. Marta Heinrichová, IČO: 43918590, DIČ: 1071792304, zapísaný v Živnostenskom registri na str. č. OŽP-I/2007/14572-2/CR1 pod číslom 58039589, miesto podnikania

  1. Dlabača 981/7, 01001 Žilina, číslo účtu: 4008300399/7500; IBAN: SK5975000000004008300399 (ďalej len „Poskytovateľ“), je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a obchodné spoločnosti (ďalej len „Účastník“).

Mgr. Marta Heinrichová tiež poskytuje prekladateľské a tlmočnícke služby a služby jazykovej korektúry.

 

  1. Podmienky zmluvného vzťahu

 

Účastník vstupuje do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou, e-mailom) a zaplatením platby v plnej výške za individuálny jazykový kurz (minimálne 8 individuálnych lekcií).

 

  1. Prihláška na individuálny kurz

 

Záujemca sa môže prihlásiť na individuálny kurz kedykoľvek počas roka, vyplnením prihlášky v tlačovej forme v priestoroch jazykovej školy. Každý účastník je povinný vyplniť prihlášku na štúdium pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť na štúdium výhradne len jeho zákonný zástupca.

 

  1. Platobné podmienky individuálneho kurzu

 

Poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín sa uhrádza vopred na dobu minimálne jedného mesiaca (minimálne 8 vyučovacích hodín). Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka je Účastník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa alebo zaplatiť v hotovosti v mieste sídla Poskytovateľa. Bezhotovostným uhradením ceny kurzu sa rozumie pripísanie celej ceny kurzu na účet Poskytovateľa.

Cena kurzu musí byť uhradená najneskôr do termínu začatia kurzu alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade, ak nedôjde k úhrade ceny kurzu do termínu začatia kurzu, tak sa Účastník nemôže zúčastniť kurzu.

Spolu so zaplatením kurzu má Účastník zároveň nárok na rezerváciu ním zvoleného termínu, čím sa Poskytovateľ zaväzuje, že daný termín neponúkne inému záujemcovi.

Aktuálny cenník individuálnych lekcií sa nachádza na webstránke Poskytovateľa (www.skola-arion.sk).

  1. Vymeškané vyučovacie hodiny v individuálnom kurze

 

V prípade absencie Účastníka je potrebné ju ohlásiť vopred telefonicky alebo mailom bez storno poplatku, a to najneskôr do 18.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať.

Ak toto oznámenie Účastník neurobí, služba sa pokladá za riadne poskytnutú a Poskytovateľ má právo na cenu kurzu. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny v čase pred 18.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, Účastník si môže zrušené hodiny nahradiť bez poplatku v inom časovom termíne ako je stanovený termín rezervácie, pokiaľ je zvolený termín voľný, a to do plánovaného dátumu ukončenia kurzu po dohode s Poskytovateľom. Pokiaľ študent nevyužije možnosť nahradiť si vymeškanú lekciu, vyúčtuje sa ako odučená.

 

  1. Práva a povinnosti poskytovateľa jazykových služieb

 

Poskytovateľ za zaväzuje poskytnúť plnohodnotné jazykové služby, za ktoré si študent zaplatil. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať časový rozvrh hodín a o prípadných zmenách študenta vopred informovať.

Poskytovateľ je povinný vypočuť si a evidovať prípadné sťažnosti a pripomienky študenta ohľadom kvality práce poskytovateľa alebo jeho pracovníkov. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že všetky vzniknuté problémy bude so študentom riešiť neodkladne, zmierlivo a na základe vzájomnej dohody.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje študenta budú slúžiť iba na interné potreby spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Študent prehlasuje, že učebné materiály jazykovej školy nebude voľne šíriť a poskytovať tretím osobám, na základe čoho by mohli byť porušené autorské práva.

  1. Záverečné ustanovenie

Svojím podpisom Účastník potvrdzuje, že je oboznámený/oboznámená s obchodnými podmienkami poskytnutia individuálneho kurzu a že ich v celom rozsahu prijíma.