Metóda

Cudzie jazyky vyučujem komunikatívnou metódou, ktorá je najbližšia učeniu sa materinského jazyka. Vychádza z myšlienky, že k osvojeniu si cudzieho jazyka najúspešnejšie dochádza cez skutočnú a zmysluplnú komunikáciu, na všetkých úrovniach.  

Dôraz sa kladie na učenie sa cez interakciu lektor – študenti, študent – študent (párová práca) a študenti – študenti (skupinová práca), ktorá prebieha v najväčšej možnej miere

v cieľovom jazyku. Iba v začiatočníckych úrovniach sa podľa potreby čiastočne používa aj rodný jazyk, obmedzuje sa však na nevyhnutné minimum.

Slovná zásoba a gramatika sa nepreberajú izolovane, ale v zmysluplnom kontexte a situáciách, ktoré sú čo najbližšie reálnemu životu. Študenti sa neučia zoznamy slovíčok cez preklad do slovenčiny, ale sami objavujú ich význam pomocou lektorovej definície v cudzom jazyku a podľa súvislostí v učebnom materiáli (texte, nahrávke atď.). Gramatické štruktúry sa vysvetľujú čo najjednoduchšie a najstručnejšie, pričom sa ihneď prechádza k praktickému použitiu.
Tento typ výučby si vyžaduje intenzívnu spoluprácu a aktívny prístup zo strany študenta. Lektor sa v jeho hlave snaží vyvolať tzv. efekt „aha“ – pretože ak na správne riešenie príde sám, je väčšia pravdepodobnosť, že si ho bude pamätať.

Veľký význam sa prikladá personalizácii štúdia, t.j. študentovým vlastným skúsenostiam, zážitkom, názorom, postojom, ktoré sú dôležitou súčasťou učenia sa na hodine.

Okrem učebníc založených na komunikatívnej metóde sa využíva množstvo motivujúcich  materiálov, ktoré sú čo najautentickejšie: napr. internetové články, nahrávky, videá, rádio, televízia.
Veľmi účinné a obľúbené sú tzv. „graded readers“ – adaptované a zjednodušené verzie beletristických diel. Počúvaním a čítaním zaujímavých príbehov už od začiatočníckej úrovne si študenti rozvíjajú schopnosť porozumenia hovorenému a písanému slovu, pri diskusii o nich sa zdokonaľujú v rozprávaní. Prirodzeným spôsobom si rozširujú a fixujú slovnú zásobu a osvojujú si gramatické javy.
Hodiny  sú obohacované aj interaktívnymi hrami a súťažami, ktoré napomáhajú vytváraniu uvoľnenej, tvorivej a zábavnej atmosféry.